Learn How to Use the Terms “Except” and “Especially” in Samoan

Especially

Video lessons for Especially


Vagana is the Samoan word for except.  In some cases, vagana can also mean unless. E mafai ona tagata uma o i le ta’aloga vagana Lole.

Everyone can go to the game except for Lole.
E mafai ona ou taliaina le mea uma vagana lena mea. 

I can accept everything you said except for that. 
Aemaise is the Samoan word for Especially.  It is the word used to highlight something in particular.


Sa ou fiafia i tatou uma, aemaise le teine poto.  

I was happy with everyone, especially the smart girl. 


E masani ona misia lo’u aiga, aemaise i lenei tau malulu.  

I miss my family, especially this winter.  


Verified by MonsterInsights