Matou Workbook: Connecting Words

Samoan Helping Verb Examples

 1. Ua amata ona savali a’u i le auala. (I have started to walk on the road.)
 2. O lo’o taumafai ona taofia le fale. (They are trying to clean the house.)
 3. Sa amata ona faʻafetaia le Atua. (We began to thank God.)
 4. E fiafia ona malaga i le taeao. (He/she likes to travel in the morning.)
 5. Te fa’alelei ona fa’aleleia le galuega. (The work will be done well.)
 6. Na toe fo’i ona a’afia le fale. (He/she returned and locked the house.)
 7. Ua pau ona faʻaopoopo le galuega. (The work has been finished.)
 8. O lo’o ofu ona tali le itu. (They are preparing to answer the question.)
 9. Sa tuli ona le tautua mo le atunu’u. (The service for the village has been completed.)
 10. E faia ona fesoasoani i le aiga. (She is providing help to the family.)
 11. Te fa’amalolo ona maliu i le fa’asalalauga. (They will rest after the presentation.)
 12. Ua tama’oa ona fesoasoani i le lumanai. (They have been asked to assist with the feast.)
 13. O lo’o galue ona fa’aaoga le komipiuta. (He/she is working by using the computer.)
 14. Sa fa’amoemoe ona mafai ona e mafai ai e i latou. (They hoped that they would be able to.)
 15. E fa’ato’ese ona moli i le aoga. (She usually refuses to go to school.)
 16. Te lelei ona maua le taumafai. (The worker will receive a reward.)
 17. Ua amata ona mafai lea ona toe fiafia. (He/she has started to be happy again.)
 18. O lo’o fai ona fesoasoani i le nofoaiga. (They are helping with the arrangement.)
 19. Sa toe feusua’i ona fa’amautu le fa’ata’ita’i. (The apology has been accepted.)
 20. E le fa’amalie ona fa’asalalauina le taumafai. (It’s not easy to find the worker.)
 21. Te alofa ona maua le tautua ma le agaga. (Love will be received with service and spirit.)
 22. Ua tele ona agava’a mo le taumafai. (There is a lot to do for the worker.)
 23. O lo’o iloa ona fa’amalosia le fa’ata’ita’i. (They know that the apology is sincere.)
 24. Sa fiafia ona maua le fale i le taeao. (He/she was happy to find the house in the morning.)
 25. E te le mafai ona toe fai le mea lea. (She can’t redo that thing.)
 26. Te savali ona o lona va’a. (He/she will walk with his/her canoe.)
 27. O lo’o talanoa ona fia matua ona faia se fa’amalosia. (They are discussing wanting to make an apology.)
 28. Ua fiafia ona maua lea le fa’atelega i le faʻasalalauga. (They were happy to receive the responsibility for the presentation.)
 29. E te mafai ona toe fai le itu i le taeao. (He/she cannot redo the question in the morning.)
 30. Te alofa ona fai le fesoasoani. (He/she will love to help.)
 31. Ua amata ona taumafai a le alii. (The man has started to work.)
 32. Sa fiafia ona fa’ailoa i lea fa’amaoni. (He/she was happy to express that opinion.)
 33. E te le mafai ona toe fai lea mea. (She cannot redo that thing.)
 34. Ua amata ona a’afia a le afioga i le fale. (The chief has started to lock the house.)
 35. Sa fiafia ona fa’amalie atu i le tautua. (He/she was happy to offer the service.)
 36. Te alofa ona mafai ona a’afia le fale. (Love will be able to lock the house.)
 37. Ua amata ona galuega. (The work has started.)
 38. O lo’o nofo ona alu i le aoga. (She is staying to go to school.)
 39. Sa amata ona manino le fiafia. (Happiness began to be felt.)

  For more lessons visit YoutubeInstagramTiktokTotolua

Verified by MonsterInsights